www.ConceptDraw.com

Coaxial choke

Coaxial choke[Transformers and windings.cdl]
Coaxial choke
Coaxial choke, coaxial choke, magnetic core,